Home Anvendelsesmuligheder i fagene

Anvendelsesmuligheder i fagene

Grundskolen

Uddannelsesområdernes gældende mål og krav til undervisning

Dansk, 7.-9. klasse

Kompetenceområde: Kommunikation (kategori: dialog)

Færdighedsmål: Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.

Vidensmål: Eleven har viden om demokratisk dialog.

Tegn på læring: Eleven giver udtryk for egne meninger og argumenterer for dem, lytter aktivt og responderer på andres holdninger.

Kompetenceområde: Kommunikation (kategori: dialog)

Færdighedsmål: Eleven kan analysere samtaler.

Vidensmål: Eleven har viden om retoriske virkemidler, talehandlinger og positionering.

Tegn på læring: Eleven giver udtryk for, hvem der mener hvad i situationen.

Kompetenceområde: Kommunikation (kategori: sproglig bevidsthed)

Færdighedsmål: Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog.

Vidensmål: Eleven har viden om nuancer i sproget og sprogets virkning.

Tegn på læring: Eleven anvender forskellige adjektiver i sit sprog.

Kompetenceområde: Kommunikation (kategori: sproglig bevidsthed)

Færdighedsmål: Eleven kan karakterisere og diskutere sprog i forskellige situationer.

Vidensmål: Eleven har viden om sprog og sprogbrug, sprogets variation og forskellige funktioner.

Tegn på læring: Eleverne kan anvende mundtligt sprog tilpasset en bestemt kultur.

Samfundsfag, 8.-10. klasse

Kompetenceområde: Politik

Færdighedsmål: Eleven kan diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et demokrati og menneskerettigheder mv.).

Vidensmål: Eleven har viden om demokrati og retsstat, fx Grundloven.

Tegn på læring: Eleven giver eksempler på betydningen af ytringsfrihed, forsamlingsfrihed,

religionsfrihed og andre rettigheder, der er sikret i Grundloven.

Kompetenceområde: Sociale og kulturelle forhold

Færdighedsmål: Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper.

Vidensmål: Eleven har viden om kultur og kulturbegreber.

Tegn på læring: Eleven identificerer forskellige opfattelser af kultur.

Kompetenceområde: Sociale og kulturelle forhold

Færdighedsmål: Eleven kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen.

Vidensmål: Eleven har viden om socialisering.

Tegn på læring: Eleven giver eksempler på, hvordan individet påvirkes gennem socialiseringsprocessen.

Kristendomskundskab, 7.-9. klasse

Kompetenceområde: Lisfilosofi og etik

Færdighedsmål: Eleven kan reflektere over etiske principper og moralsk praksis i mellemmenneskelige

relationer.

Vidensmål: Eleven har viden om etik og moralsk praksis i et mellemmenneskeligt perspektiv.

Tegn på læring: Eleven diskuterer for og imod ud fra et bevidst etisk ståsted.

Erhvervsuddannelserne (EUD)

Uddannelsesområdernes gældende mål og krav til undervisning

For EUD er det især §1 stk. 2 fra formålsparagraffen, der tilfredsstilles:

§ 1. Stk. 2. … Uddannelsen skal herunder bidrage til udvikling af elevens evne til selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation.

For faget samfundsfag:

1.2. Formål

Formålet med faget er, at eleven udbygger sine kompetencer til at deltage som aktiv, ansvarlig og handlekraftig samfundsborger i et demokratisk samfund i en internationaliseret og foranderlig omverden.

Under kernestof:

2. Socialpsykologi

a. Gruppepsykologiske processer, roller og social indflydelse

b. Sprog, krop og kommunikation

c. Konfliktløsning

d. Mennesket og de samfundsmæssige betingelser – at forholde sig til og tage del i samfundet